بنا به خبرهای رسیده از زندان گوهردشت کرج شرایط زیستی و پزشکی زندانیان وخیم تر شده است. در زندان گوهردشت نزدیک به ۲۰۰۰ زندانی،اکثر محکوم به اعدام زندانی هستند.

در چنین شرایطی عوامل زندان به خود اجازه میدهندهرگونه بدرفتاری در قبال زندانیان انجام دهند.اخاذی از زندانیان توسط مدیران گوهردشت امر ی بسیار رایج گزارش شده است.

17 آبان 97