نوبر در واژه نامه فارسی میوه نورس و تازه را گویند که به بازار می آید و بسیار مورد استقبال مردم قرار می گیرد.
اما نوبر تازه ای که مورد بحث ما است میوه تازه نیست که برای رشد و پرورش آن پروسه و زمان میخواهد و پس از آنکه با زحمت باغبان یا کشاورز به عمل می آید و از گزند خطرات در امان می ماند؛ به بازار عرضه می شود.
نوبر ما قارچ گونه وقتی بارش فراوان و رعد و برق حادث میشود؛ بویژه رعد و برقهای شدید که خبر از بهاری در راه را میدهند می روید و خود را یگانه ترین و تازه ترین نوبری می نامد که پیش از او دست روزگار چنین تحفه ای را هرگز نه دیده و نه در دامن خود روییده است. اما این نوبر نه در دامان طبیعت یا کنار باغهای پر گل باغبانان یا مزارع سرسبز برزیگران یا کنار جویبارها و… بلکه در جامعه سیاسی ما و از رعد و برق پر قدرتی که قیام دی ماه ۹۶ در آسمان ایران و جهان به پا کرد سر بر آورده و خود را به جامعه ما به عنوان اپوزسیون و آلترناتیو و تنها نوبر ممکن عرضه می کند! جالب این است وقتی بارش و سیل و رعد و برق فروکش می کند بساط عرضه کنندگان این نوبر هم جمع میشود و بازارشان کساد کساد است. (یادمان نرفته است که در قیام ۸۸ موج سبزی آمد و رفت و دیگر پیدایش نشد!) اما همینکه در فلک اجتماعی ایران توده های مردم و پیشاهنگان آزادی گرم در کار و در پیکارند و شورش به پا می کنند و پژواک غرش پر طنینش و گرمای پر شور و پر حرارتش خفته ماران کرخ را هم به جنب و جوش می آورد این قارچ های سمی هم شروع به رویش می کنند و نوبرشان توسط مشاطه گران آراسته به بازار عرضه میشود.
در سال گذشته در ایران بارشهای بهاری بسیار موجب رویش قارچ‌های خودروی رنگارنگ در مزارع و دشتها شد. عده ای سودجو این قارچهای مسموم را به بازار عرضه کردند و مردم تنگدست و گرسنه و بی خبر از اینکه این قارچها ممکن است سمی و مسموم کننده باشند چه آنها که از فروشندگان سودجو خریدند و چه آنها که خود در طبیعت گرد آوری و مصرف کردند منجر به مسمومیت شدند و متأسفانه دست کم ۱۸ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۱۰۰۰ نفر در استانهای مختلف کشور شدیدا مسموم شدند. متاسفانه فقر و گرسنگی و نا آگاهی و بی خبری از عوارض خطرناک مصرف قارچ‌ها و تصورات غلط و غیر علمی که قارچ های سمی با پختن سمومشان از بین می رود چنین فاجعه مرگباری بوجود می آورد.
حال برگردیم به جامعه و قارچ های مورد نظر این بحث که به عنوان نوبر بهار و تنها غذای ممکن به فقرا و گرسنگان عرضه می شود. گیرم که سمی هم نباشند اما قارچ هستند میشود با آنها رفع گرسنگی کرد ولی درختان میوه نیستند که هر سال برگ و بار بدهند و در سایه شان نشست و خستگی در کرد.
متاسفانه این قارچ ها سمی هستند و سمی که به آن دچار می باشند سم جمهوری اسلامی است. سم پاسدار و بسیجی و لباس شخصی و سپاه قدس است. سم باندهای موسوم به اصلاح طلب و میخواهند این قارچ مسموم را به خورد مردم ایران بدهند.
مردم ایران بر خلاف تصور مشاطه گران این قارچ های سمی بسیار آگاه هستند و پزشکان حاذقی در مبارزه با سرطان جمهوری اسلامی دارند و انواع سمومی که در بدن جامعه وارد کرده را می شناسند و به سرعت تشخیص می دهند و با آن مقابله می کنند. بنابراین وزارت اطلاعات به توزیع و تبلیغ این قارچ های سمی در میان جامعه مبادرت می کند لازم است نسبت به آن هشیار بود. اما روی سخن با کسانی است که چه به دلیل پیوندها و منافعی که به جمهوری اسلامی دارند و چه به دلیل عدم آگاهی و سرخوردگی از شرایطی که این رژیم بوجود آورده به مصرف یا تبلیغ مصرف این قارچ های سمی در میان جامعه آن هم در فضای مجازی روی می آورند! قارچی که سمی است و سم آن هم مشخص است و علائم آن هم آشکار است چرا باید تبلیغش کرد و چرا بایدمصرف نمود؟!
میوه های اصیل نیازی به مشاطه ندارند. حاصل رنج و کار و بارش باران و آبیاری و تابش خورشید و خاکهای حاصلخیز هستند.
ذکر تو را گر کنند ور نکند اهل فضل
حاجت مشاطه نیست روی دلاَّرام را یا در شعر دیگری: سخن به ذکر تو آراستن مراد آنست
که پیش اهل هنر منصبی بود ما را
وگرنه منقبت آفتاب معلومست
چه حاجتست به مشاطه روی زیبا را
سعدی
منقبت یعنی هنر و ستودگی و کارهای نیک . آنچه موجب ستایش و مباهات باشد.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah