به گزارش روزنامه دانمارکی ییلاند پوست دولت دانمارک به جزوه‌یی در سفارت رژیم ایران در این کشور دست یافته است که در آن اسم چندین مخالف رژیم ایران که در تبعید به‌سر می‌برند، به‌عنوان تروریست مشخص شده‌اند.
‌ییلاند پوستن Jyllands-Posten دانمارک فاش ساخت دو رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی دانمارک این جزوه را نوعی لیست ترور می‌دانند.
به‌دنبال این موضوع، دانمارک سفیر خود را از تهران به کشور فراخواند و سفیر رژیم ایران در دانمارک را احضار کرد تا که در مورد این وضعیت توضیح دهد.

18 آبان 97