شرکت مهاب قدس وابستە بە سپاە پاسداران در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفت

مهاب قدس یکی از شرکت های مشاوره ایی است که در حوزه سد سازی و انتقال آب فعالیت می کند. و پروژه های آن تاثیر مخربی در وضعیت استان خوزستان و اصفهان داشته است که نمونه آن سد گتوند است .

18 آبان 97