کارگران پیمانکاری پتروشیمی بیستون بە نشانە اعتراض دست بە اعتصاب غذا زدەاند و خواهان پیگیری مطالبات خود هستند.
این کارگران که در بخش تعمیرات این پتروشیمی مشغول به کار هستند، در اعتراض به دستمزدهای پایین، عدم پرداخت پاداش بهره وری و شرایط ناعادلانه شغلی، از اواسط هفته جاری دست به اعتصاب غذا زده اند.

یکی از مهمترین دلایل اعتراض این کارگران، واگذاری فعالیت های مختلف پتروشیمی به شرکت های پیمانکاری است؛ کارگران معتقدند خصوصی سازی آن هم به شکل پراکنده و پروژه ای، منافع کارگران را زیر سوال می برد و تبعیض دستمزدی به وجود می آورد.

آنها خواهان پایان کار پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با خود شرکت پتروشیمی هستند.

19 آبان 97 شنبه