صبح امروز شنبه ۱۹ آبان، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در اعتراض به فشارهای اعمال شده برزندانیان در زندانهای مختلف، در مقابل اداره کل زندانها در تهران دست به تجمع و اعتراض زدند.