سیدهاشم خواستار نماینده مبارز معلمان کشور پس از نوزدە روز با حضور ماموران امنیتی از بیمارستان مرخص و به خانواده‌اش تحویل داده شد.
آقای خواستار پس از ترک بیمارستان به خانه بازگشت و در جمع دوستان‌اش مورد استقبال قرار گرفت.
وی در پیامی گفت :«ملت قهرمان ایران، همت و آگاهی و بیداری شما باعث آزادیم شد. قسم به قلم که به جنبش آزادیخواهی شما خیانت نکنم وتا جان در بدن دارم از جنبش آزادیخواهی شما حمایت کنم. »

19 آبان 97 شنبه