روزشنبه ۱۹آبانماه ۹۷ گروهی از خانواده های زندانیان سیاسی و جوانان شهر ارومیه در مقابل زندان ارومیه یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع که در آن جمعی از خانواد های زندانیان سیاسی و نیز جمعی از مردم و جوانان ارومیه شرکت داشتند در اعتراض به فشارهای معیشتی و صنفی و پزشکی و بهداشتی نسبت به زندانیان اعتراض شکل گرفت. دراین تجمع که از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده بود، نیروهای امنیتی مانع از پیوستن جوانان ومردم به خانواده های زندانیان می شدند.خانواده های زندانیان سیاسی از اینکه متصدیان زندان با گرسنگی دادن فرزندان و عزیزان شان می خواهند سیاست سرکوبگرانه خود را به پیش ببرند معترض بودند.
لازم به یاد آوری است که در ماههای اخیر کارگزاران زندان به صورت محسوسی سهمیه غذایی و بهداشتی زندان را کاهش دادند و باعث بروز مشکلاتی برای زندانی شدند.