روز شنبه ۱۹ آبان ۹۷ برابر با دهم نوامبر ۲۰۱۸ هزاران نفر از سراسر ایتالیا در شهر رم، پایتخت این کشور علیه سیاست‌های ضدمهاجرتی دولت تظاهرات کردند. معترضان پلاکاردهایی را با شعارهایی از قبیل «جان سیاه‌پوستان ارزش دارد» و «خوشامدگویی به همه» با خود حمل می کردند.
برگزارکنندگان این تظاهرات گفتند که مردم از بیش از ۵۰ شهر ایتالیا برای شرکت در این تظاهرات به رم آمده بودند تا نسبت به تشدید قوانین اعطای پناهجویی اعتراض کنند. گفتنی است که سنای ایتالیا اخیرا فرمانی را به تصویب رساند که اخراج مهاجران و آوارگان از این کشور را تسهیل می‌کند.

 

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah