هویت چند تن از اعدام شدگان در اهواز “محمد مومنی تیماس، نصار مومنی تیماس، احمد حیدرى، حاتم سوارى، احمد سیلاوی و علی بیت سیاح” اعلام شده است. هدف رژیم از این کشتار دسته جمعی جبران شکست هایش می باشد.

21 آبان 97