به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، علاوه بر دو متهم اقتصادی، وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، ۸ زندانی دیگر اعدام شدند.
اسامی این زندانیان رضا واعظ ‌تهرانی، امید رستمی، حسن مغانلو، سامان یمینی، علی ایرانشاهی، علی امین دخت و سام سگوند بود و همگی متهمین به قتل بودند.
سامان یمینی از سالن ۱ بند ۱، علی ایرانشاهی از سالن ۲ بند ۱، علی امین‌دخت از سالن ۳۱ بند ، وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی از بند۸ بند سپاه جهت اعدام منتقل شده بودند. بر اساس گزارشی این زندانیان روز یکشنبه ۲۰ آبان ماه جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
اعدام ۸ زندانی در رسانه های حکومتی اعلام نشده است.
24 آبان 97