سخنان یکی از زنان کارگر هفت تپه در خیابانهای شهر شوش
و دعوت از خانواده ها جهت همراهی کارگران
25 آبان 97

تشییع جنازه نمادین شرکت هفت‌تپه بر دوش کارگران خشمگین هفت‌تپه در خیابان‌های شوش


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah