پیوستن  دانش آموزان به تجمع بزرگ و اعتراضی کارگران شرکت نیشکر  هفت تپه

26 آبان 97 شنبه

 

اعتراض وتجمع کارگران فولاد اهواز
با شعار : فولاد هفت تپه اتحاد اتحاد- نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت