برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد روز شنبە (٢٦ آبان ٩٧ / ١٧ نوامبر ٢٠١٨)، پاسداران مسلح رژیم در مرزهای سردشت یک کولبر نوجوان را بە رگبار گلوله بستە و وی را بە شدت زخمی کردند.

خبرنگار هەنگاو در شهر سردشت هویت این کولبر ١٥ سالە را ”مهران دهستانی راد“ ساکن روستای ”دولەتو“ از توابع سردشت اعلام کردە است.

این کولبر نوجوان کە از ناحیە پا بە شدت زخمی شدە است، هم اکنون در مراکز درمانی این شهر تحت دماوای پزشکی می باشد.

بنا به این گزارش پاسداران جنایتکاری که ماموریتشان حمایت و حراست از دزدان و قاچاقچیان حاکم است دو اسب این کولبر نوجوان را مصادرە و با خود بردەاند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد روز شنبە (٢٦ آبان ٩٧ / ١٧ نوامبر ٢٠١٨)، پاسداران مسلح رژیم در مرزهای سردشت یک کولبر نوجوان را بە رگبار گلوله بستە و وی را بە شدت زخمی کردند.

خبرنگار هەنگاو در شهر سردشت هویت این کولبر ١٥ سالە را ”مهران دهستانی راد“ ساکن روستای ”دولەتو“ از توابع سردشت اعلام کردە است.

این کولبر نوجوان کە از ناحیە پا بە شدت زخمی شدە است، هم اکنون در مراکز درمانی این شهر تحت دماوای پزشکی می باشد.

بنا به این گزارش پاسداران جنایتکاری که ماموریتشان حمایت و حراست از دزدان و قاچاقچیان حاکم است دو اسب این کولبر نوجوان را مصادرە و با خود بردەاند.