حرف آخر اسماعیل بخشی  قبل از دستگیری:
«…یگان ویژه یک شعار ما رو جدی نگرفته اند این را بلند بگید که خوب شیر فهم شوند نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد .
حرف آخرم وصیت من این است که مرگ حق است اگر اسماعیل بخشی به هر دلیل مرد کسی حق نداره من را دفن کنه تابوت من رو میارین تو اعتصابات»

27 آبان  97