در اعتراض به وضعیت نامعلوم هشت درویش  در زندان فشافویه دست به اعتصاب غذای خشک زده اند و خواستار ملاقات با آنها و پاسخگویی مسئولان هستند.
زندانی سیاسی سهیل عربی نیز در حمایت از آنها دست به اعتصاب غذا ی خشک زده است.

27 آبان 97