برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ( ٢٨ آبان ٩٧ / ١٩ نوامبر ٢٠١٨)، نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بە روستای نی یورش و یک شهروند ٣٣ سالە را با هویت ”محمد دادرسی“ فرزند حامد بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

از سوی دیگر، شب گذشتە نیز یک شهروند دیگر اهل روستای نی با هویت سلمان افرا ٢٢ سالە پس از احضار بە ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این دو شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران بازداشت شدەاند.

همچنین یکی دیگر از ساکنین این روستا بە نام بریار کاوه پس از ٣٣ روز بازداشت امروز با تودیع وثیقە ٧٠ میلیون تومانی و بە طور موقت از زندان آزاد شدە است.

بر طبق گزارش رسیدە ، چند روز پیش نیز یک شهروند اهل ثلاث باباجانی با هویت ”سالار احمدی ٣٠ سالە و فرزند حسین، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah