روز دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷ بر سرتحریم ماموران تروریستی رژیم ایران که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و دانمارک در فعالیت های تروریستی نقش داشته اند به توافق رسیدند. بر اساس این توافق ماموران تروریستی رژیم ایران مورد تحریم اقتصادی قرار می گیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل هیچ نامی یا تصمیم مشخصی بیرون نیامد ولی توافق کلی برای اعمال تحریم انجام گرفت و وزرا مشغول تهیه لیستی از افراد احتمالی هستند که باید مورد تحریم قرار بگیرند.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah