امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷ در یک درگیری بین دوهزار کارگر چینی و هزاران کارگر بومی در پتروشیمی مسجد سلیمان به وقوع پیوست صحنه های وحستناکی روی داد. گفته میشود این درگیری در پی حمله چند کارگر چینی به یک کارگر بومی مسجد سلیمانی روی داده است.

در حالیکه اکثریت جوانان ایران بیکار هستند رژیم از  چین کارگر وارد می کند و طبیعی است کوچکترین حادثه موجب خشم و نارضایتی کارگر ان بومی و مردم ایران بشود.