حزب کومەله کردستان ایران ضمن اعلام حمایت از تمامی اعتراضات صنفی و مردمی، در کنار پشتیبانی از کارگران و تأکید بر به‌حق بودن خواسته‌ها و مطالباتشان، توسل به شیوه‌های قهرآمیز، سرکوب و ارعاب در برابر اعتراضات مسالمت‌آمیز را محکوم نموده و یادآور می‌شود که راه گذار به فردای بهتر برای آحاد مردم، عبور از ساختار جمهوری اسلامی و برپایی نظامی مبتنی بر عدالت، آزادی، سکولاریسم و دموکراسی است. دست یافتن به چنین امری مستلزم اتحاد، تلاش و درهم تنیدگی تمامی صداهای ستمدیده و رنج‌کشیده خواهد بود. در مقابل توده‌های به‌هم‌پیوسته و متشکل از تمامی اقشار و بخش‌های جامعه، هیچ نیرویی تاب مقاومت نخواهد داشت.

دبیرخانه کومیته مرکزی- حزب کومەله کردستان ایران
٢٠ نوامبر ٢٠١٨ میلادی

٢٩ی آبان ١٣٩٧ خورشیدی