تحصن در اعتراض به نتیجه نرسیدن جلسه مذاکره شورای صنفی با  دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل رو به روی ساختمان مرکزی

29 آبان 97 سه شنبه

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah