حمایت کارگران کارخانە فورد آلمان از کارگران نیشکرهفت تپه
کارگران فورد آلمان : ما هم هفت تپەای هستیم

سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷