پس از گذشت ۱۱ روز از اعتراض و تظاهرات کارگران زحمتکش گروه ملی فولاد اهواز، امروز مدیر بیمه بیکاری خوزستان فردی بنام یاوری، به کارگران مراجعه نمود تا پاسخ مشکل بیمه های پرداخت نشده آنان را بدهد. کارگران در برابر وی گفتند ما سخنران نمیخواهیم گفتار درمانی زیاد شنیدیم و به حرفهای وی گوش ندادند. کارگران به این نماینده رژیم گفتند مثل ما کارگران باید روی زمین نشسته و حرفهای ما را گوش کنی. ما برای زن و بچه هایمان نان میخواهیم این حرفها برای ما نان نمی شود. ما کارگر هستیم چرا تلویویزیون به ما ارازل و اوباش گفته است؟ ما حقوقمان را میخواهیم و صدقه بگیر نیستیم. ما تا زمانی که حقوقمان را بگیریم می ایستیم.

سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷