ما تا اخر ایستاده ایم
دزد آزاد کارگر زندانی
این فریاد کارگران نیشکر هفت تپه است
شانزده روز اعتصاب و اعتراض برای حق خود

سه شنبه ۲۹ آبان۹۷