اعتراف بعیدی نژاد سفیر رژیم ایران در لندن به پولشویی های گسترده و قاچاق مواد مخدر و …

در حاکمیت ولایت فقیه که کارگزارانش هم اطلاعات دقیقی نسبت به آن دارند.
بعیدی نژاد: مسئولان در مورد میزان پولشویی در کشور اطلاعات دقیقی دارند.

آبانماه 97