سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷طی بیانیهای بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه را قویا محکوم کرد و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد.