برای خنده

وارثان دیکتاتوری در ایران ماشین همه شون یک دنده بیشتر ندارد و آن هم دنده عقب است. به عبارتی همه شان واپسگرا هستند. میرحسین موسوی میخواست کشوررا به عصر طلایی امام! برگرداند! رضا پهلوی میخواهد کشور را به عصر پدرش و این شازده قاجار میخواد کشور را به عصر قاجاریه برگرداند! الگوی اولی خمینی است. دومی محمد رضا پهلوی و سومی حتما مظفرالدین شاه!