دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات بحق شان تحصن کرده اند وارد دومین روز خود شدند.
دانشجویان در سرمای شدید شمال؛ نداشتن وسایل گرمایشی مناسب؛ در این تحصن هستند.
آنان اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته هایشان از پای نخواهند نشست.
شایان ذکر است که دانشجویان سراسر کشور از این حرکت به حق دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی حمایت کرده اند
دانشجویان دانشگاه شهرکرد؛ بیرجند؛ حکیم سبزواری ؛قوچان؛ دامغان؛ تهران؛ علامه؛ کرمانشاه ؛ قزوین؛دانشگاه خلیج فارس و دهها دانشگاه دیگر این اعلام همبستگی سراسری نشان از درد مشترکی است که برتمامی مردم ایران تحمیل شده است.

30 آبان 97