روز پنجشنبه ۱ آذر ۹۷ تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با دخالت نیروی سرکوبگر انتظامی و بسیجی ها به خشونت کشیده شد. جوانان بابلی به حمایت از دانشجویان به جمع آنان پیوستند.خیابان شریعتی از میدان اوقاف تا میدان حمزه در شهر بابل را بطور کامل توسط ماموران یکان ویژه رژیم بسته شد. ماموران رژیم دانشجویان معترض را بازداشت کرده و با ماشین های شخصی به مکان نامعلومی بردند.