غلام‌حسین ساعدی از هنرمندان متعهدی بود که با آفریدن ایماژهایی به یادماندنی در تئاتر و نمایشنامه‌نویسی ایران، چهره ماندنی ادبیات ایران شد. «هر کس باید روی پای خودش بایستد و فقط به خاطر خودش زندگی کند. هر کس به کس دیگر، هر که می‌خواهد باشد، تکیه کند، آخر به زمین خواهد خورد.»

غلامحسین ساعدی – آشفته حالان بیداربخت