با تاسف و تاثر بسیار فرزند ۱۴ ساله یک کارگرسابق طرح نیشکرهفت تپه به نام میلاد کثیر چهار روز پیش به دلیل شرایط بد زندگی اقدام به خودسوزی با بنزین کرد وبعد از سه روز بستری فوت نمود. راستی که کمر همه برایش خم شد!
پدرش کارگر سابق طرح نیشکرهفت تپه بود و اکنون در شرکت شیر پگاه  خوزستان شوش کار میکند. تسلیت به خانواده وی و همه جامعه کارگری خوزستان و ایران. باید انتقام این گلهای پر پر شده را از غاصبان حق مردم ایران گرفت.

اول آذر 97

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah