اعتصاب تاکسیداران نقده

5 آذر 97

ترانه ای از شکیب مصدق خواننده معترض افغانستان درهمبستگی با کارگران