دوستان و دوستداران کانال «بگونه» از میان کنش و واکنش هایی که داشته ایم این کانال را بسیار مثبت و متفاوت ارزیابی کردید و بسیار مورد لطف و محبت شما قرار گرفته ایم. از یک سو بسیار سرفراز و مفتخر هستیم و از سوی دیگر موظف به تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر؛ خدا کند شایسته این همه مهر و محبت شما باشیم . اما در خلال این کنش و واکنش ها دریافتیم که برخی کانالهای غیر قابل اعتماد را هم نادانسته دنبال می کنید. لذا وظیفه خود دیدیم نکات مهمی را به شما یاد آوری کنیم. چرا که بسیاری از شما و بسیاری از هم وطنان عضو کانالهایی شده یا میشوند که از ماهیت و اهداف آنها اطلاعی ندارند و صرفا گول فعالیت های عوام فریبانه آنها را می خورند.
در قیام دی ماه ۹۶ شعار : «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» پیام عبور جامعه از تمامیت این رژیم و تمامی بازیهای سیاسی اش و بختکی به نام اصلاح طلبی قلابی بود. همچنین بر هرگونه توهم نسبت به میانه روی و جناح سخت سر و نرم تن در این رژیم خط بطلان کشید.
این پیام در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شنیده شده اما ضروری است در عمل پیاده شود.

تا دکانهای آلترناتیو سازی رژیم و باندها و حامیانش که منافعشان در حفظ این رژیم است تخته شود. یعنی اگر در کف خیابان جامعه با صدای بلند روی تمامیت این رژیم خط بطلان کشیده دیگر باید برای فعالین در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و همه هم وطنانی که از این شبکه ها استفاده می کنند خط و پیام این شعار روشن باشد و در عمل بکار گرفته شود. نمیشود دنبال هر بی بته ای یا هرکس از شکم این رژیم آمد بیرون مدعی مخالف رژیم و آزادیخواه و حامی مردم بشود راه افتاد! چنین چیزی ساده اندیشی و گول تبلیغات عوام فریبانه دشمن خوردن است که با ماسک مخالف در خارجه و در فضای مجازی بساطش را پهن کرده است و هدفش منحرف کردن مردم از موضوع اصلی که همانا براندازی و نیروهای برانداز است. می گویند «گذشته چراغ راه آینده است.» بله ما از تاکتیک های عوامفریبانه رژیم در گذشته لازم است درس بگیریم و تجربه آن را چراغ راهمان کنیم.
چند شاخص برای شناخت این کانالها :
نخستین شاخص اینکه کسی که یک شبه خود را اپوزسیون و مخالف معرفی می کند و تمام سعی و تلاشش این است اپوزسیون اصلی برانداز را دور بزند یا نادیده بگیرد حتما ریگی به کفش دارد!
آنها به براندازی و اپوزسیون برانداز نزدیک نمیشوند و به شدت با آن دشمنی و ضدیت می ورزند و در موردش دروغ پراکنی و وارونه گویی می کنند.اپوزسیون براندازی که چهل سال پنجه در پنجه این رژیم افکنده قله ای است رفیع به بلندی دماوند نه می توان آن را نادیده گرفت نه انکار کرد. اما وقتی نظرشان را در موردش بخواهید بدانید. حتما از این جوابها خواهید شنید . ما آلترناتیو نداریم!میخواهیم آلترناتیو درست کنیم! میخواهیم اپوزسیون را هماهنگ کنیم! یا مردم ایران جمهوری اسلامی را به این اپوزسیون ترجیح می دهند!
مثل این می ماند کسی برود ایران و تهران ولی کوه دماوند را نادیده بگیرد یا وقتی ازش بپرسند دماوند را چگونه می بینی منکرش شود و سعی کند آن را حاشا کند!
دومین شاخص برای شناخت کسانی که با رژیم لینک دارند یا خط و تاکتیک رژیم را پیش می برند این است که در تبلیغاتشان علیه رژیم به خمینی و خامنه ای نزدیک نمیشوند.
چنین کانالهایی که اطلاعات دسته اول از درون رژیم هم بهشون می رسد بخشی از وزارت اطلاعات هستند و عضو شدن و ارتباط گرفتن با این کانالها یعنی در تور اطلاعات رژیم قرار گرفتن. هدف آنها به بیراهه بردن جامعه است. نسبت به آنها هشیار باشیم و دوستان خود را نیز هشیار سازیم. کانالهای مورد اعتماد کانالهای برانداز هستند که تمام تلاششان برای مردم ایران و بر علیه رژیم ضد ایرانی آخوندهاست. – ادمین بگونه