بنابه گزارش رسیده صبح روزدوشنبه ۵آذر۹۷سه تن از زنان درویش محبوس در زندان قرچک هنگام مطالبه وسایل شخصی‌شان که از ۲۳ خردادماه توسط مسئولان زندان ضبط شده است با دستور محمدی رییس زندان قرچک موردضرب وشتم دوباره قرار گرفته‌اند.
خانم سپیده مرادی دانشجوی اخراجی #دانشگاه تربیت مدرس که نزدیک به ۱۰ماه است که در #زندان قرچک ورامین محبوس می باشد توسط زندانبانان وحشی وضدبشر در این زندان همراه با خانم شکوفه یداللهی والهام احمدی مورد ضرب وشتم قرار گرفتند.
این بار سومی است که این زنان زندانی شجاع دروایش گنابادی اینگونه مورد توهین وبی احترامی و شکنجه قرار میگیرند.