تجمع و راهپیمایی اعتراضی دانشجویان در دانشگاه علامه
با شعارهای:
دانشجوی باغیرت حمایت حمایت
ما تماشاچی نمی خواهیم، به ما ملحق شوید
تفکیک جنسیتی محکوم است

سه شنبه ۶ آذر ۹۷