به آتش کشیدن خودرو نیروی انتظامی توسط یک هم وطن معترض در عسلویه
آتش زدن خودروی انتظامی توسط یک هموطن معترض

بازتاب صدای کارگران در یک رسانه حکومتی
این رسانه حکومتی بصورت مصور فریادهای کارگران قهرمان اهواز را بازتاب داده است.
بله وقتی متحد و یک صدا بایستیم صدایمان چون سیلی محکم بر بناگوش حاکمان فرود می آید

7 آذر 97 چهارشنبه