به گزارش رسیده «امیرسالار داوودی»وکیل بسیاری از شهروندان بهایی و فعالان مدنی و سیاسی ، بخاطر دفاع از موکلینش بازداشت شد. وی پیش از بازداشت دهها بار مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته بود تا از وکالت و دفاع از موکلینش منصرف شود.

پنجشنبه 8 آذر 97