مثل اینکه ساز و کار مالی برای رژیم هم هوا رفت

! A money laundering probe stemming from the «Panama Papers» has led police to Deutsche Bank, according to authorities. Prosecutors believe the bank helped clients «transfer money from criminal activities» to tax havens.
امروز پنج‌شنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۷ حدود ۱۷۰ مأمور دادستانی، اداره جنایی فدرال، اداره مالیات و پلیس، چندین دفتر «دویچه بانک» آلمان به ظن پولشویی تفتیش کردند. شماری از کارمندان و «دیگر مسئولان هنوز ناشناس» این بزرگترین بانک آلمان هدف پیگرد قرار گرفته اند.
احتمالا پای مقامهای دولت آلمان نیز به این پرونده‌ی پولشویی باز شود.