رضا شهابی در توییتی در باره بازداشت علی نجاتی نوشت:
«امروز صبح ساعت ۸/۳۰ روز پنج شنبه ۱۰ نفر مامور امنیتی و دو دستگاه ماشین نیروی انتظامی به منزل آقای علی نجاتی مراجعه کردند. آقای علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای هفت تپه را مورد ضرب و شتم قرار دادند و پیمان پسرش و مهمانش آقای مجید رعایایی را با خود بردند. بازداشت همراه باضرب وشتم علی نجاتی همه فعالین کارگری رابرای سلامت ایشان بشدت نگران کرده.باتوجه به این که ایشان عمل جراحی قلب بازداشته اند،ضرب و شتم وشرایط زندان سلامتی ایشان رابشدت به خطر انداخته علی نجاتی بایدبی قید و شرط آزاد شود. حامیان جنبش کارگری یاری نمایند.»