اسماعیل بخشی به شدت شکنجه شده و سرو صورت وی متورم گردیده و دچار خونریزی شدید معده شده است به نحوی که نیروهای امنیتی وی را به بیمارستان سپاه در اهواز منتقل کرده بودند.

اما پس از این اتفاق و بعد از بستری شدن، خبری از اسماعیل بخشی در دست نیست و به نظر می رسد دوباره وی را تحت بازجویی و شکنجه قرار داده اند وبه زندان کارون منتقل شد.
نیروهای امنیتی برای مقابله با اعتراضات کارگران هفت تپه و به منظور ارعاب و سرکوب نمایندگان کارگران، با شکنجه و اذیت روحی و جسمی فراوان تلاش کرده اند تا اتهامات واهی امنیتی که خود برای اسماعیل انتخاب کرده اند را به وی تحمیل کنند که اسماعیل بخشی در مقابل این توطئه و شکنجه امنیتی مقاومت کرده و این موارد را نپذیرفته است و با وجود فشارها و جراحات وارده بر وی، قاطعانه از خواسته های برحق کارگران هفت تپه دفاع کرده است.

پنجشنبه ۸ آذر ۹۷