امروز پنجشنبه ۸ آذر ۹۷ نیر وهای امنیتی و انتظامی با هجوم به منزل علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه وی را بازداشت کردند.
ماموران مهاحم هیچ حکمی نداشته و در مقابل درخواست علی نجاتی و خانواده مبنی بر ارائه حکم, آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.