مهرداد صبوری، دلنیا صبوری، امید احمدی، آرام محمدی، شاهو صادقی و روژین ابراهیمی» نامهای این فعالین کارگری هستند که توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر  سنندج حکم زندانشان تأیید شد.

این شش فعال کارگری روز پنج شنبه سی‌ام اردیبهشت‌ماه سال ٩٥ به اتهام «برگزاری و شرکت در مراسم روزجهانی کارگر و تبلیغ علیه نظام» توسط نیروهای اطلاعاتی اداره اطلاعات کامیاران بازداشت و پس از یک هفته بازداشت با قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شده بودند.
پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای کامیاران پروندە بە شعبەی اول دادگاە انقلاب سنندج بە ریاست «قاضی سعیدی» ارجاع و در آنجا حکم بە محکومیت حبس ٤ نفر از متھمین بە میزان ١سال و ٢ نفر دیگر از آنھا بە میزان ٣ ماە و ١ روز صادر گردید کە با اعتراض وکیل متھمین «قھرمان کریمی» بە این حکم، نھایتاً در شعبە چھارم دادگاە تجدیدنظر سنندج بە ریاست «مصطفی طیاری» حکم مورد نظر بدون توجە بە مدافعات متھمین و وکیل ایشان مورد تأیید و تنھا در مورد مجازات دو نفر از متھمین بە نام‌ھای «روژین ابراھیمی و دلنیا صبوری» تخفیف در نظر گرفتە شده است.
مجازات در نظر گرفتە شدە برای این شش فعال کارگری به ترتیب ذیل اعلام شده است:
١- مهرداد صبوری: یک سال حبس تعزیری
٢- امید احمدی: یک سال حبس تعزیری
٣- آرام محمدی: نود و یک روز حبس تعزیری
٤- شاهو صادقی: نود و یک روز حبس تعزیری
٥- دلنیا صبوری: حکم از یک سال به سه روز تخفیف داده شده است.
٦- روژین ابراهیمی: حکم از یک سال به سه روز تخفیف داده شده است.