حمید رحمتی عضو کانون شهررضا اصفهان در حمایت از معلمان زندانی و در محکومیت ادامه بازداشت ها از امروز روزشنبه 10 آذرماه 97 در اداره اموزش و پرورش این شهر به اعتصاب خشک روی آورده است.


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah