فرزین حلب‌چی، معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران بزرگترین مشکل دانشجویان در ایران «ترس از ابراز عقاید آزادانه دانشجویان و عدم احساس امنیت بعد از بیان عقیده است»یت بعد از بیان عقیده است» حلب چی که امروز شنبه ۱۰ آذر ۹۷ با خبرگزاری تسنیم گفتگو می کرد گفت: «مسئولین دانشگاه هیچ گونه مشکلی در خصوص بیان آزادانه و ارائه دیدگاه‌های دانشجویان در کرسی‌های آزاد ندارند».


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah