یک رسانه حکومتی نوشت :مستمری معلولان، کمتر از قیمت ۳ کیلو گوشت است.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان می گوید: تنها ۲۰ درصد از معلولان مستمری ۱۶۳ هزار تومانی دریافت می‌کنند
وب سایت نان آوران نوشته است که «در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون نفر ( ۲ درصد از افراد جامعه‌) دچار معلولیت شدید و نیازمند دریافت خدمات هستند که این افراد در سامانه سازمان بهزیستی دارای پرونده و تحت پوشش این سازمان قرار دارند البته این آمار جانبازان کشور را در بر نمی‌گیرد. از تعداد مذکور ۶۵ درصد از معلولان را جمعیت مردان و ۳۵ درصد از جمعیت آنها را زنان تشکیل می‌دهند.
سالانه حدود ۳۰ هزار کودک معلول به دلیل مشکلات ژنتیکی و مادرزادی متولد می‌شوند.»

11 آذر97