حمید رحمتی یک معلم شریف شهرضایی است که در محوطه آموزش و پرورش شهرضا وارد دست به اعتصاب غذای خشک زده و امروز یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷ دومین روز اعتصاب غذای وی برای آزادی معلما ن زندانی است .