دخترم با تو سخن می گویم
زندگی در نگهم‌ گلزاری است
و تو با قامت چون نیلوفر، شاخه ی پُر گل این گلزاری
من به چشمان تو چون یک خرمن گل می بینم
گل عفت، گل صد رنگ امید
گل فردای بزرگ
گل فردای سپید
چشم تو آینه ی روشن فردای من است