و خون توی رگش اعتصاب خواهد کرد

شبی علیه خودش انقلاب خواهد کرد

به ما که تک تک اعضای پیکرش بودیم

بجای لطف و تعامل، عتاب خواهد کرد

کسی که رابطه اش با تنَش تنِش دارد بدن به وقت مبادا،

جواب خواهد کرد

12 آذر97