سومین روز اعتصاب غذای معلم شریف حمید رحمتی در شهرضا

وی در اعتراض به دستگیری و زندانی کردن معلمان دست به اعتصاب غذا زده است.

دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷