پیامDave Bleskny معاون اتحادیه پست کانادادرحمایت ازکارگران ایران واسماعیل بخشی
وی درپیام خودمیگوید:مادرکناررفقا،خواهران وبرادران کارگر خود در ایران هستیم
شنبه اول دسامبر درتظاهرات اتحادیه پست درشهراتاوا

 

اعتراضات کارگران فولاد اهواز 12 آذر دوشنبه  97